Pokud budete pokračovat v prohlížení stránek, souhlasíte s používáním cookies. OK

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1. Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.biobronz.cz. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.biobronz.cz je společnost BIO BRONZ s.r.o., se sídlem Hubice 114, 930 39 Hubice.

IČO: 47 904 020 zapsané v OR, Okr. soud Trnava, oddíl s.r.o., vložka č.47309/T

Bankovní spojení: 1532778002/5500

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

2. Tyto VOP platí na území České republiky pro koupi zboží objednaného prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen "E-obchod") na www.biobronz.cz

 

3. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost ode dne zveřejnění na stránkách www.biobronz.cz

 

4.  Právní vztahy, které nejsou těmito OP výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“).

 

5. Definice

Spotřebitelská smlouva - je kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy.

 

Prodávající (dodavatel) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek.

Kupující je každý návštěvník e-obchodu, který souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a objedná si zboží nebo služby prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků. Pod pojmem spotřebitel rozumí fyzická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.

Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena v momentě doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu t.j. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň nedílnou součástí kupní smlouvy.

E-obchod je počítačový systém, který je umístěn v síti internet s veřejným přístupem. Zboží nebo služba jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-obchodu.

 

6. Cena

Kupní cena zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím www.biobronz.cz je uvedena vždy pod nebo vedle fotografie vybraného zboží. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné a bez dalšího navýšení. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen v případě neoprávněného zásahu do obsahu. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již kupujícím objednané.

 

7. Objednávání zboží

Pro objednání zboží klikněte myší na obrázek nákupní tašky s příslušným nápisem "vložit" "koupit" a titul bude vložen do nákupního košíku. Pak se budete moci rozhodnout, zda chcete nákup uzavřít s registraci, nebo bez registrace (vyplníte připravený formulář) nebo pokračovat v nakupování. Po závazném potvrzení objednávky dostanete okamžitě zpětné potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních formulářů.

Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a / nebo vyplnil registrační formulář chybně. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky kupujícího a to neprodleně po jejím obdržení. Prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany prodávajícího, je kupující povinen o tom uvědomit prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu [email protected]

 

8. Platební podmínky

Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:

a) Dobírka - platíte v hotovosti přímo PPL Kurýr doručovateli při přebírání zboží

b) Bankovní převod - po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Za zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený ve Raiffeisenbank. Po připsání platby na účet Vám zboží, bude do 24 hodin odeslán. O odeslání zboží Vás budeme informovat prostřednictvím emailu.

c) Platební karta - kterou provozuje CardPay Tatra banka. Po odeslání objednávky, budete přesměrováni na zabezpečenou webovou stránku banky.

 

 

 

9. Dodací podmínky

Dodací lhůta začíná běžet dnem přijetí závazné objednávky, která obsahuje všechny potřebné údaje pro její vyřízení. V případě, že se objednané zboží nenachází na skladě, prodávající se zavazuje neprodleně o tom uvědomit kupujícího a dohodnout se s ním na dalším postupu. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím: PPL Kurýr

 

10. Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

V rámci ČR

a) Platba: PPL Kurýr platba při přebírání zboží dobírkou - Poplatek

b) Přeprava: PPL Kurýr přeprava balíku na Vaší dodací adresu - Poplatek

 

 

11. E-obchod www.biobronz.cz ručí zákazníkům za:

  • dodržení ceny, která byla platná v době odeslání objednávky zákazníkem
  • dodání zboží tak, aby nebyl poškozen
  • dodání zboží v takovém množství a sortimentu, v jakém byl uveden na objednávce

 

BIO BRONZ s.r.o. nenese odpovědnost za:

  • opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (kurýr)
  • opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce
  • poškození zaviněné doručovatelem (kurýr); viditelně poškozené zboží (poškozený obal balíku a pod.) nepřebírejte!

 

 

12. Storno objednávky

a) Stornovat objednané zboží má zákazník právo do 12 hodin od vytvoření objednávky bez storno poplatku a to písemnou formou (mailem).

b) Stornování již vyexpedované objednávky je možné, avšak za poplatek ve výši dopravních nákladů.

Zároveň si vyhrazujeme právo stornovat Vaši objednávku na zboží, pokud vám ho už nebudeme schopni dodat z důvodu jeho vyprodání nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s Vámi nedohodneme na náhradním plnění. O stornování objednávky vás budeme neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem.

 

 

13. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy (vrácení zboží bez udání důvodu)

Spotřebitel má na základě zákona č. 108/2000 Sb. z. o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji podle § 12 právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží, následně má dalších 14 na vrácení zboží v původním stavu. Prodejce je pak povinen vrátit kupní cenu za zboží do 14 dnů od odstoupení, pokud mu ho spotřebitel vrátil v původním stavu.

Oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do skončení doby pro odstoupení a zároveň musí být prodávajícímu řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady, původními štítky připevněnými ke zboží a s dokumentací, které byly Kupujícímu dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu prodávajícího, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží kupujícímu odeslán.

Po přijetí zboží spolu s veškerou dokumentací a formulářem po uznání práva, spotřebiteli vrátíme peněžní prostředky za dané zboží nejpozději do 7 dnů ode dne odstoupení od smlouvy způsobem vyznačeným ve formuláři.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek Prodávající nebude akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

 

 

14. Ochrana osobních údajů

a) Kupující prohlašuje, že své osobní údaje poskytuje dobrovolně pro korektní plnění objednávky.

b) Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje kupujícího neposkytne třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, a zároveň kromě případů vyplývajících z těchto všeobecných obchodních podmínek

c) Provozovatel prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje zpracovává výhradně v souladu  s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních (dále jen „Nařízení“)

d) Kupující má právo kdykoli bezplatně požádat prodávajícího, aby jeho osobní byly vymazány z databáze

Kupující prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, zvláště skutečnosti, že by takové jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin.

 

 

15. Závěrečná ustanovení

- Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit zboží uvedené na www.biobronz.cz.

- Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit a / nebo doplnit. Změny a / nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na stránkách www.biobronz.cz

- Strany se dohodly, že komunikace mezi nimi se bude uskutečňovat prostřednictvím e-mailových zpráv.

- Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.

 

 

16. Slevy a slevové kupóny

Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:

a) slevu za opakovaný nákup,

b) slevu na základě jednorázového slevového kupónu,

c) poskytované slevy není možné kumulovat.

Společnost klientovi takový slevový kupón zašle e-mailem spolu s podmínkami jeho použití, platnosti a hodnoty. Takto vystavený slevový kupón není právně nárokovatelný.

V případě odstoupení od smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží klientem e-obchodu www.biobronz.cz zakoupeného na základě uplatněného slevového kuponu, má klient nárok jen na vrácení částky, kterou za nákup zboží uhradil kromě uplatněného slevového kupónu i peněžními prostředky , a která přesahuje hodnotu použitého slevového kupónu na zakoupení zboží. E-obchod www.biobronz.cz může rozhodnout o tom, zda slevový kupón klientovi v případech podle předchozí věty vystaví na použití v další objednávce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti BIO BRONZ, s. r. o. vstupují v platnost a účinnost dne 01. 04. 2020.